Cerkiew filialna prawosławna pw. św. Paraskewii i Antoniego Peczerskiego (d. cerkiew unicka).
Dawna cerkiew unicka, ob. kościół rzymskokat. pw. Matki Bożej Bolesnej, wraz z cmentarzem przykościelnym, w grań. wg zał. planu.
Kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Piotra i Pawła z wyposaż. wnętrza, otoczeniem wraz z drzewostanem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica z zabytkami ruchomymi.
POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO:
a. budynek gospodarczy, mur., k. XIX,
b. budynek gospodarczy, mur., pocz. XIX,
c. gorzelnia, ob. młyn, mur., pocz. XX,
d. kaplica, ob. dom mieszkalny nr 120, mur., pocz. XIX,
e. park krajobrazowy, ok. poł. XIX.
Cerkiew prawosławna, ob. kościół rzymskokat. pw. św. Rajmunda z wyposażeniem wnętrza i figurką Matki Boskiej Niepokalanej stojącą przed fasadą, w grań. cmentarza kościelnego.
Strona 3 z 3