Gmina Stary Brus (7)

Gmina Stary Brus

Kościół paraf. rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, kapliczka i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.
Wiatrak "koźlak" (z Wołoskowoli), w gran. działki.
Dzwonnica cerkiewna, cmentarz cerkiewny, mur cmentarny, starodrzew na działce wg zał. mapy.
Cerkiew filialna prawosławna pw. św. Paraskewii i Antoniego Peczerskiego (d. cerkiew unicka).