Zespół pałacowo-parkowy: pałac, park, aleja dojazdowa, podjazd z gazonem, fragmenty ogrodzenia z neogotyckimi słupami.

Cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. wg zał. planu.

Kościół paraf. p.w. św. Zofii z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, mur cmentarza kościelnego z dwiema kapliczkami, drzewostan w grań. cmentarza kościelnego.

Cmentarz grzebalny, ogrodzenie, nagrobki (wg wykazu w karcie cmentarza), drzewostan, w grań. wg zał. planu.

Ogród dworski, w gran, wg zał. planu
Zespół pałacowo-parkowy: pałac, dwie oficyny, park, aleja : dojazdowa do zespołu, w gran. wg zał. planu.

Ruiny zamku wraz ze wzgórzem i czworobokiem wałów i fos.

Kościół paraf. rzymsko-kat. pw. św. Kajetana z wyposażeniem wnętrza, cmentarz przykościelny w grań. ogrodzenia.

Zespół dworski: dwór i park w gran. działek wg planu, spichlerz w gran. ścian zewn.