OBIEKTY CMENTARZA GRZEBALNEGO rzym.-kat., ul. Poniatowskiego:
a. kaplica grobowa rodziny Smolińskich, mur., 1906,
b. grobowiec rodziny Jabłońskich, mur., k. XIX,
c. grobowiec rodziny Dziewickich, mur., ok. 1910,
d. mauzoleum rodziny Kaufmanów, mur., ok. poł. XIX,
e. ogrodzenie z bramą, mur., XIX-XX.

KRAMNICE I JATKI MIEJSKIE, ul. Poniatowskiego nr 8b, mur., 1930, arch. Tadeusz Zaremba i Włodzimierz Fąfrowicz, restaur. l. 90 XX w.

DOM MODLITWY GMINY ŻYDOWSKIEJ, ob. mieszkalny, ul. Partyzantów nr 17, wł. Kazimiera Dąbska, mur., l. 20 XX w.

BUDYNEK WAGI MIEJSKIEJ, ob. dom mieszkalny, ul. Kilińskiego nr 2, wł. Marcin Płużański, mur., 1910.

KAPLICA GROBOWA (wieża ariańska), tzw. Grobisko, mur., XVII (ok. 1612 ?), restaur. 1956

ZESPÓŁ ZAMKOWY:
a. ruina zamku, mur., 4 ćw. XVI, rozbud. 1604–1608, zniszczony 1648–1660, cz. odbud., w ruinie od 2 poł. XVIII, cz. restaur. 1965,
b. obwarowania przedzamcza, mur., XVI–XVII.

ZESPÓŁ DWORSKI:
a. dwór, drewn., mur., ok. 1779–1782, przebud. ok. 1840, restaur. ok. 1959,
b. rządcówka (?), ob. dom nr 154, mur., pocz. XX,
c. wozownia, mur., 2 poł. XIX,
d. magazyn zbożowy, mur., pocz. XX,
e. magazyn zbożowy, mur., pocz. XX,
f. brama wjazdowa, mur., XVII, XIX,
g. pozostałości parku krajobrazowego, XVIII–XIX.

Wozownia na terenie zespołu zamkowo-dworskiego.

Dawna cerkiew prawosławna, ob. kościół rzymskokat. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej .