Gmina Żmudź (7)

Cmentarzysko kurhanowe liczące łącznie 53 kopce ziemne.

Architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew greckokat.) wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, przytułek, dom kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania wraz z częścią działki w gran. wg zał. planu.

Kościół filialny (d. cerkiew unicka), ob. paraf. rzymskokat. pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Dzwonnica przy kościele filialnym (ob. parafialnym) pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Młyn wodno-gazowy, w gran. wg zał. planu.