Gmina Wojsławice (10)

Zespół kościelny: kościół paraf, pw. św. Michała Archanioła wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, plebania, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego.

Zamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych.

Układ urbanistyczny osady Wojsławice, obejmujący rozplanowanie oraz utrzymane w tradycyjnej skali relacje przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego - wg zał. planu.

Synagoga, w gran. murów zewn.

Kopiec ziemny (mogiła) zw. "Ostra Mogiła".