Gmina Ruda-Huta (2)

Kościół ewangelickoaugsburski, ob. kościół polskokat. pw. św. Mateusza, wraz z działką i porastającym ją drzewostanem, w gran. wg zał. wyrysu.

Zespół dworsko-parkowy w gran. wg zał. planu.