Cmentarzysko kurhanowe liczące łącznie 53 kopce ziemne.

Architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew greckokat.) wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, przytułek, dom kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania wraz z częścią działki w gran. wg zał. planu.

Kościół filialny (d. cerkiew unicka), ob. paraf. rzymskokat. pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Dzwonnica przy kościele filialnym (ob. parafialnym) pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Młyn wodno-gazowy, w gran. wg zał. planu.

Zespół kościelny: kościół paraf, pw. św. Michała Archanioła wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, plebania, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego.

Zamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych.

Układ urbanistyczny osady Wojsławice, obejmujący rozplanowanie oraz utrzymane w tradycyjnej skali relacje przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego - wg zał. planu.

Strona 1 z 9